ข่าวสารและบทความ

6 ทิปส์ ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

6 ทิปส์ ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

วีซ่าเชงเก้น (Schengen) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้ากลุ่มประเทศในโซนยุโรป 26 ประเทศได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยมีประเทศ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี  ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนไสตน์

 

เรามาดูกันว่า มีทิปส์อย่างไรที่จะทำให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างผ่านฉลุย

 

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 1 : ยื่นให้ถูกประเทศ

หากต้องการเดินทางไปมากกว่าหนึ่งประเทศในยุโรป คุณจะต้องมีการวางแผนการเดินทางให้ชัดเจนว่า จะเริ่มไปที่ประเทศไหนก่อนเป็นอันดับแรก และจะไปพักประเทศละกี่วัน เพราะนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะใช้เพื่อการยื่นวีซ่าให้ถูกสถานทูต โดย

 

?    กรณีถ้าเราจะไปพักอยู่ที่ประเทศไหนมากที่สุด ให้ยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศนั้น

 

?    กรณีที่คุณจะไปพักในแต่ละประเทศที่จะไป เท่า ๆ กัน ให้ขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศที่คุณเดินทางไปถึงก่อนประเทศแรก

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 2 : ยื่นให้ถูกประเภท

เราจะต้องเลือกประเภทของ วีซ่าเชงเก้น ให้ถูกต้องด้วยค่ะ 

 

?    วีซ่าเชงเก้น ประเภท A วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง สำหรับผู้ที่ต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้น แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอค่ะ

 

?    วีซ่าเชงเก้น ประเภท B วีซ่าทางผ่าน จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน 

 

?    วีซ่าเชงเก้น ประเภท C วีซ่าพำนักระยะสั้น จะออกให้กับการเดินทาง 1-2 ครั้งขึ้นไป โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน  ** ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภท C นี้ค่ะ

 

?    วีซ่าเชงเก้น ประเภท D วีซ่าเฉพาะประเทศ เป็นวีซ่าแบบระยะยาว ที่จะพำนักเกิน 90 วัน โดยเข้าได้เฉพาะประเทศที่ขอ 

 

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 3 : ยื่นให้ถูกเวลา

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สามารถยื่นก่อนเดินทางได้ ไม่เกิน 90 วัน และ จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง นะคะ

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 4 : ยื่นให้ถูกคน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น เพราะจะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ของผู้ยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้อีกภายใน 5 ปี

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 5 : ยื่นให้ครบ

สำหรับเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ โดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

?    พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด เซ็นรับรองให้เรียบร้อย มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากการขอวีซ่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าของประเทศอื่น ๆ อยู่ เช่น อเมริกา ก็ให้นำมาด้วย จะทำให้ขอได้ง่ายขึ้นค่ะ

 

?    รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 

?    เอกสารรับรองการทำงาน (Work Permit) เป็นภาษาอังกฤษ มีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรณีเป็นฟรีแลนซ์ จะต้องทำหนังสือชี้แจงถึงรายได้ว่ามาจากที่ไหนอย่างไรบ้าง และ กรณีนักเรียนนักศึกษา จะต้องขอให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษานั้น 

 

?    เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน สำหรับผู้มีรายได้ จะต้องมี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งสามารถขอจากธนาคารได้ ส่วนในกรณีของผู้ที่ไม่มีรายได้ จะต้องมี Sponsor Letter รับรอง

 

?    แผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ที่คุณเขียนขึ้นมาเอง ระบุวันที่ ประเทศ เมืองที่จะไป มีการเดินทางอย่างไรบ้าง

 

?    ตั๋วโดยสารและเอกสารหลักฐานการจองที่พักทุกแห่ง 

 

?    กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง 

 

 

•    ทิปส์ ขอวีซ่าเชงเก้น 6 : เลือก กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ถูกที่

การยื่นวีซ่าเชงเก้น จะต้องมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง โดยต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งไม่ใช่ว่าซื้อจากไหนก็ได้นะคะ แต่จะต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่สถานทูตแต่ละประเทศให้การยอมรับด้วย อย่างเช่น แผนประกันภัยการเดินทาง สำหรับ Schengen Area ของ เจมาร์ท ประกันภัย ที่ครอบคลุมทุกความคุ้มครองที่สำคัญสำหรับการเดินทาง รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการจัดการกรณีเสียชีวิต ซึ่งนอกจากความคุ้มค่าของประกันภัยแล้ว  หากคุณยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คุณยังสามารถเรียกร้องเงินค่าประกันคืนได้อีกด้วย !!

 

* คุ้มค่าสบายใจไร้กังวลแน่นอนค่ะ สอบถามข้อมูลประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ line@ : @Jaymartinsurance หรือ Facebook : @Jaymartinsure เลยค่ะ (*ไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าภาษีอากรคืนได้)

 

หากเตรียมพร้อมครบทั้ง 6 ข้อนี้แล้ว ก็เตรียม แพคกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยค่ะ Bon Voyage !

 

By JAYMART Content Team : RIYA