เรียกร้องสินไหม

สินไหมประกันสุขภาพเด็ก

สินไหมประกันสุขภาพเด็ก

เอกสารสำหรับขอรับค่าสินไหมทดแทน ประกันสุขภาพเด็ก Baby Smile Child Care

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงประทับตราโรงพยาบาล (ระบุโรคที่เจ็บป่วยและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล)
 3. ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกเพียงค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลใช้สำเนาเอกสารที่เซ็นรับรองแทนได้)
 4. หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน พร้อมให้บิดา-มารดา-ผู้เอาประกันภัยลงนามให้ครบถ้วน (กรณีจ่ายสินไหมแก่มารดากรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์)
 5. สูติบัตรผู้เอาประกันภัย (กรณีจ่ายสินไหมแก่มารดากรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์)
 6. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดาของผู้เอาประกันภัย (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ระบุ "บิดาและมารดาของผู้เอาประกันภัยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน")
 7. ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาของผู้เอาประกันภัย (กรณีจดทะเบียนสมรสกัน)

 

สถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริง
บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช
คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29,30 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

แจ้งเคลมหรือสอบถามการเข้ารักษาพยาบาล 
โทร. 02-039-5726 กด 1 (ตลอด 24 ชม.)

 

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน

 • ติดต่อโดยตรงที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 30
  ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   
 • โทร 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)
   
 • อีเมล์ : claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th

 

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพสำหรับเด็ก
หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม) ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
ตัวอย่างกรอกข้อมูล หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม) ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก