เรียกร้องสินไหม

สินไหมประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

สินไหมประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2099 0555 กด 1  (24 ชั่วโมง)  หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขที่กรมธรรม์
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ 
- สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- รายละเอียดทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
- ประมาณการค่าเสียหาย
- รายชื่อพนักงานที่ก่อให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
- ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม
- ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ

 

3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
     บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบรายงานพิจารณาสินไหมทดแทน

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
-    หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย
-    หนังสือสรุปค่าเสียหายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (หากมีผู้กระทำความผิดร่วมให้แยกค่าเสียหายของแต่ละราย)
-    เอกสารการสมัครงานทั้งหมดและเอกสารค้ำประกันของลูกจ้าง รวมถึงหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
-    เอกสารการรับการสมัครงานของนายจ้างที่ระบุ วันเริ่มงาน, ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของลูกจ้าง
-    เอกสารทางบัญชี-การเงิน ซึ่งแสดงความสูญหายหรือเสียหายจากการกระทำผิดของลูกจ้าง
-    เอกสารการคุมสต๊อกสินค้าหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงถึงความสูญหายหรือเสียหายต่อนายจ้างจากการกระทำผิดของลูกจ้าง
-    เอกสารการดำเนินคดีทั้งหมดกับลูกจ้าง เช่น ปจว. , เอกสารร้องทุกข์, คำฟ้อง-คำให้การ และพยานหลักฐานต่างๆ เป็นต้น
-    หนังสือรับรองบริษัทผู้เอาประกันภัย (กรณีเป็นนิติบุคคล)
-    เอกสารอื่นๆที่จำเป็น (ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสียหายของแต่ละธุรกิจ)

 

หมายเหตุ :


1)    กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
-    หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


2)    กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
-    เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)


ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงค่าเสียหายกับบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
-  100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-  เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)