เรียกร้องสินไหม

สินไหมประกันทางทะเลและขนส่ง

สินไหมประกันทางทะเลและขนส่ง

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าสินไหมทดแทน 

ตามกรมธรรม์ประกันทางทะเลและขนส่ง


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2099 0555 กด 1  (24 ชั่วโมง)  หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขที่กรมธรรม์
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ 
- สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
- ประมาณการค่าเสียหาย
- ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ
- ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม


3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
     บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบรายงานพิจารณาสินไหมทดแทน

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ ทางอากาศ หรือ ทางไปรษณีย์
- หนังสือเรียกร้องความเสียหายถึงบริษัทรับประกันภัย (Claim Note)
- หนังสือแจ้งความเสียหายถึงผู้ขนส่ง หรือผู้กระทำความเสียหายให้กับสินค้า 
(Notice to Carrier / Notice of Claim)
- ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการเอาประกันภัย (Original Marine Cargo Policy / Insurance Certificate)
- ใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือทางเครื่องบิน (Bill of Lading or Airway Bill)
- ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
- ใบแสดงน้ำหนักของสินค้า (Packing List)
- รายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่เสียหาย (QC report or NG report)
- ใบรับสินค้าระบุความเสียหาย (Delivery Order)
- รูปถ่ายสินค้าหรือหีบห่อที่เสียหาย
- ใบสำรวจความเสียหายจากท่าเรือ หรือสายการบิน (ถ้ามี) (Wharf Survey Note or DMC)
- เอกสารการจำหน่ายซากทรัพย์ (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

 

หมายเหตุ :
1)    กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
-    หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2)    กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
-    เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงค่าเสียหายกับบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
     ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
     100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

     เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)