เรียกร้องสินไหม

สินไหมโควิดและแพ้วัคซีน

สินไหมโควิดและแพ้วัคซีน

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขกรมธรรม์ 
- ลักษณะอาการเจ็บป่วย 
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ
- ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรติดต่อ


เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ในท้ายเพจ
กรณีการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ใบผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR จากโรงพยาบาล (ฉบับจริงหรือสำเนาที่โรงพยาบาลประทับตรารับรอง)
- ใบรับรองแพทย์ที่วินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
- Time Line ก่อนการติดเชื้อมาพอสังเขป


ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)

 

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยการได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขกรมธรรม์ 
- ลักษณะอาการเจ็บป่วย 
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ
- ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรติดต่อ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ในท้ายเพจ
กรณีการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-     แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
-     ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ต้นฉบับ) หรือเอกสารการได้รับค่าชดเชยจากการได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.
-    ใบรับรองแพทย์ที่ระบุได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานพยาบาลที่ทำการฉีดวัคซีน (ต้นฉบับ)
-    ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับกรณีเบิกค่ารักษาและสำเนากรณีเบิกค่าชดเชย)
-    แฟ้มประวัติการรักษากรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้เอาประกันภัย
-    ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากการแพ้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามแบบฟอร์มบริษัท) กรณีภาวะโคม่า
-    หนังสือยิมยอมให้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นทายาทโดยธรรม (ทายาทโดยธรรมลงนามทุกคน) กรณีภาวะโคม่าหรือเสียชีวิต
-    สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
-    สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)

 

 

ตัวอย่างเอกสารเรียกร้องสินไหม