เรียกร้องสินไหม

สินไหมประกันไข้เลือดออก

สินไหมประกันไข้เลือดออก

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (เด็งกี่)


1.ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2039 5726  (24 ชม.) หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2.รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- ชื่อผู้บาดเจ็บ
- เลขกรมธรรม์ 
- ลักษณะอาการบาดเจ็บ 
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
- ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- วงเงินความคุ้มครอง

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน
กรณีค่ารักษาพยาบาลและเงินปลอบขวัญหรือค่าชดเชยรายวัน
- แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ต้นฉบับ)
- ใบรับรองแพทย์ ระบุ โรคที่เจ็บป่วยและระยะเวลาการรักษาที่โรงพยาบาล (ฉบับจริง)
- ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (ไข้เลือดออก) (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
- แฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์


ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)