เรียกร้องสินไหม

สินไหมประกันอุบัติเหตุ(PA)

สินไหมประกันอุบัติเหตุ(PA)

 

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ


1.ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2039 5726  (24 ชม.) หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2.รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- ชื่อผู้บาดเจ็บ
- เลขกรมธรรม์ 
- ลักษณะอาการบาดเจ็บ 
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
- ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- วงเงินความคุ้มครอง

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน
กรณีบาดเจ็บ/ทุพพลภาพ
- แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ต้นฉบับ)
- ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ (ต้นฉบับ)
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บหรือทุพพลภาพ
- เอกสารรับรองการเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐ
- ประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีทุพพลภาพ)
- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

กรณีเสียชีวิต
- แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
- สำเนาใบมรณะบัตร
- สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
- สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ถ้ามีระบุในใบมรณบัตร)
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการแจ้งเสียชีวิตแล้ว
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ประวัติการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี


หมายเหตุ :กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)