ซ่อนการแสดง

สินไหมความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

สินไหมความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2099 0555 กด 1  (24 ชั่วโมง)  หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขที่กรมธรรม์
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ 
- สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
- ประมาณการค่าเสียหาย
- ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ
- ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม

 

3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
     บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบรายงานพิจารณาสินไหมทดแทน

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน
- หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
- หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสียหาย ซึ่งมีการระบุจำนวนความเสียหาย
- ใบขนส่งสินค้า และ/หรือใบกำกับสินค้า หรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
- สำเนาบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
- สำเนารายการจดทะเบียนรถของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ และของคู่กรณี
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ และของคู่กรณี
- สัญญาว่าจ้างการขนส่งสินค้าที่เกิดอุบัติเหตุ
- รูปถ่ายยานพาหนะที่เกิดเหตุ, สถานที่เกิดเหตุ, สินค้าหรือหีบห่อที่เสียหาย
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการจำหน่ายซากทรัพย์ (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

หมายเหตุ :
 

1)    กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
-    หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

2)    กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
-    เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงค่าเสียหายกับบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)