ซ่อนการแสดง

สินไหมประกันภัยงานก่อสร้างหรือวิศวกรรม

สินไหมประกันภัยงานก่อสร้างหรือวิศวกรรม

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้างและวิศวกรรม


1. ขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งอุบัติเหตุ
-    โทรศัพท์แจ้งบริษัททันที ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2099 0555 กด 1  (24 ชั่วโมง)  หรือ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    ติดต่อโดยตรงและไปรษณีย์มาที่ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินทดแทนทั่วไป 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
- ชื่อผู้เอาประกันภัย
- เลขที่กรมธรรม์
- วันเวลาที่เกิดเหตุ
- สถานที่เกิดเหตุ 
- สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
- รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
- ประมาณการค่าเสียหาย
- ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้รับแจ้งเหตุสอบถามเพิ่มเติม
- ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้แจ้งเหตุ

 

3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
     บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ ความเสียหาย และข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบรายงานพิจารณาสินไหมทดแทน

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สัญญาว่าจ้างการก่อสร้างหรือปฏิบัติงานทั้งหมด
- แผนผังหรือแบบแปลนอาคารหรืองานก่อสร้าง
- เอกสารแสดงวันที่และเวลาที่ทำการทดสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ)
- ใบเสนอราคาของการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย
- ใบคุมทรัพย์สินหรือสต๊อกสินค้าที่เสียหาย/สูญหายก่อนเกิดเหตุ
- รายงานการตรวจสอบความเสียหายจากช่างหรือผู้เชี่ยวชาญ (บางกรณี)
- สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน (กรณีโจรกรรม)
- รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย และสถานที่เกิดเหตุ 
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกผู้เสียหาย (กรณีความเสียหายต่อบุคคลภายนอก)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
- หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ แล้วแต่กรณี (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง)

 

หมายเหตุ :


1)    กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้เอกสารตามข้างต้น และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้
-    หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด 
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


2)    กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี )
-    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
-    เอกสารประกอบทุกฉบับ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
     ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
     ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงค่าเสียหายกับบริษัท และบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน

ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)