ซ่อนการแสดง

สินไหมประกันภัยผู้ค้ำประกัน

สินไหมประกันภัยผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกัน


ขั้นตอนปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยผู้ค้ำประกัน
    สหกรณ์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  จะต้องปฏิบัติดังนี้
    กรณีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้กู้และมีผู้ค้ำประกันซึ่งทำประกันภัยผู้ค้ำประกันกับบริษัทฯ ผิดนัดชำระค่างวดการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ ให้ส่งเอกสารการผิดนัดและหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้บริษัททราบ ดังนี้ 
-    ส่งเอกสารมายัง บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 
-    100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทร 0 2099 0555 ต่อ  5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


    เอกสารที่แจ้งเบื้องต้น 
1. สำเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ที่ผิดนัดชำระและผู้ค้ำประกันในงวดที่ 1 โดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันนับแต่ผิดนัดชำระงวดที่ 1  
2. สำเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ที่ผิดนัดชำระและผู้ค้ำประกันในงวดที่ 2 โดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันนับแต่ผิดนัดชำระงวดที่ 2


เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนมีดังนี้
1. หนังสือเรียกร้องสินไหมทดแทน
2. ต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงินสหกรณ์พร้อมเอกสารประกอบของผู้กู้ยืม
3. ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ค้ำประกัน
4. สำเนาหนังสือทวงถามถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้ผู้กู้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
6. บัญชีเงินฝากและบัญชีหุ้นของผู้กู้
7. รายการผ่อนชำระเงินกู้ตั้งแต่งวดแรกถึงงวดผิดนัด
8. หลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้กู้ที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ (หากมี)
9. สำเนาข้อบังคับของสหกรณ์
10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ผู้รับประโยชน์ (กรณีประสงค์ให้โอน)


ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
-    บริษัทจะพิจารณาเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ส่งมาให้ภายใน 15 วัน หากเอกสารครบถ้วนบริษัทจะดำเนินการจ่ายสินไหมฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
-    หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งทางหนังสือหรือทาง E-Mail ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์นำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
-    เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนและสมบูรณ์ จะดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันรับเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน


ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
-    100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)