ซ่อนการแสดง

สินไหมประกันภัยสินเชื่อ

สินไหมประกันภัยสินเชื่อ

ขั้นตอนการเรียกร้อง ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อ


ขั้นตอนปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินเชื่อ
        กรณีสมาชิกสหกรณ์ที่เอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อ เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงให้โทรแจ้งบริษัททราบดังนี้ 
-    ส่งเอกสารมายัง บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 
-    100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทร 0 2099 0555 ต่อ  5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
-    E-Mail :    claimnonmotor@jaymartinsurance.co.th


การแจ้งเคลมสินไหมทดแทนประกันภัยสินเชื่อ
     ผู้เอาประกัน / ผู้รับผลประโยชน์ / หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แจ้งถึงเหตุแห่งการเรียกร้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการเรียกร้องสินไหมทดแทน


        กรณีเสียชีวิต
1. ต้นฉบับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบเงินกู้ยืมค้างชำระ ณ วันที่สูญเสียหรือเสียหาย
2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนทะเบียนของผู้กู้ที่ตาย ที่มีการจำหน่ายตายแล้ว
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับประโยชน์
5. ใบรายงานของแพทย์และหลักฐานการตรวจวินิจฉัยการรักษาทางการแพทย์พร้อมลงนามของแพทย์และประทับตราสถานพยาบาลรักษา
6. สำเนาประจำวันของพนักงานสอบสวน กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
7. ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
8. หนังสือรับรองการตาย
9. แฟ้มประวัติการรักษาทางการแพทย์ของผู้เอาประกัน


กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรง
1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ใบรายงานแพทย์และหลักฐานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์พร้อมใบรับรองแพทย์ที่รักษา
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
4. ใบความเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่วินิจฉัยถึงการเจ็บป่วยและรับรองความพิการ
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
6. รูปถ่ายการสูญเสียอวัยวะหรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
7. แฟ้มประวัติการรักษาทางการแพทย์ของผู้เอาประกัน


ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
-    กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงคุ้มครองภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง


ช่องทางการติดต่อสอบถามความคืบหน้าสินไหมทดแทน
-    ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
-    100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
-    เบอร์โทรสอบถาม 0 2099 0555 ต่อ 5201 หรือ 5203 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)