ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุพอใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุพอใจ

     ประกันภัยอุบัติเหตุ พอใจ ที่ให้ความคุ้มครองระยะสั้นแบบ 3 เดือน หรือ 1 ปี ให้คุณเลือกได้ตามความพอใจ โดยผู้ทำเอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี บริบูรณ์ นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองที่มากพอ จนทำให้คุณพอใจแน่นอน เช่น ค่ารักษาพยาบาล และ เงินชดเชย แถมขยายความคุ้มครองผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ และผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บจากอวัยวะภายใน

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์  

2. บุคคลทั่วไปที่สนใจประกันระยะสั้นและยาว

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุแรกเข้าระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ อายุไม่เกิน 75 ปี)
  • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ตามกฎหมาย (Work Permit) หรือได้รับวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย
  • ไม่รับประกันอาชีพที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ หรือทำงานกับเครื่องจักรเป็นประจำและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เหมืองใต้ดิน คนงานก่อสร้าง นักกีฬา อาชีพ พนักงานประจำเรือ และเครื่องบิน 

หมายเหตุ : ทหารและตำรวจไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง คุ้มครองผู้โดยสารขณะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะเช่น รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน เป็นต้น ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตาราง เดินรถในเส้น ทางที่กำหนด, คุ้มครองผู้โดยสารในขณะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ ในเหมืองหรือสถานที่ก่อสร้าง, คุ้มครองในขณะที่อยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย อุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชย กระดูกแตกหักฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายทันตกรรมที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรับการรักษาพยาบาลสำหรับ การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิด อุบัติเหตุการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟันทันตกรรมประดิษฐ์

*** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @Jaymartinsurance หรือ โทร 02 099 0555 ต่อ 4262