ข่าวสารและบทความ

อัปเดต ขั้นตอนทำพาสปอร์ต 2566 ทำอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็ว

อัปเดต ขั้นตอนทำพาสปอร์ต 2566 ทำอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็ว

จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก สำหรับเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ กันแล้ว อีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ คือ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ดังนั้นสำหรับใครที่พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ หรือ ต้องการทำพาสปอร์ตใหม่  เจมาร์ท ประกันภัย อัปเดต ขั้นตอนทำพาสปอร์ต 2566 ทำอย่างไรให้ง่ายและรวดเร็ว มาฝากกัน

เตรียมเอกสาร

สำหรับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมให้ครบถ้วน แบ่งได้ตามแต่ละกรณีดังนี้

 • กรณีผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) ไปด้วย (กรณีพาสปอร์ตหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ)
 4. ใบแจ้งความฉบับ (กรณีพาสปอร์ตสูญหาย)
 • กรณีผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปี ขึ้นไป)
 2. สูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 4. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร (ยกเว้นกรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 • กรณีผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
  ที่บิดามารดาหย่าร้าง หรือ มีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง หรือ กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปี ขึ้นไป)

 2. สูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 4. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร (ยกเว้นกรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 6. ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร
 7. หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
 8. คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
 9. คำสั่งศาลให้ผู้ปกครองมีอำนาจปกครองเด็กแทนบิดามารดา (กรณีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง)
 10. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี), ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง (กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 • กรณีข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการ

 1. บัตรประชาชน
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการ
 3. หนังสือนำจากต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอทำหนังสือเดินทางราชการ
 4. สำเนาบันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น สัญญาจ้างงาน (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ
 6. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 • กรณีเป็นพระภิกษุและสามเณร

 1. บัตรประชาชนฉบับจริงที่ระบุสถานะปัจจุบัน (หากมี)
 2. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง
 3. ทะเบียนบ้าน/วัดที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน
 4. ใบ ศ.ต.ภ. (กรณีทำพาสปอร์ตบุคคลธรรมดา 5 ปี)
 5. มติเถรสมาคม (กรณีทำพาสปอร์ตราชการสำหรับพระธรรมทูต)
 6. ใบตราตั้งสมณศักดิ์ (หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติและให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาสและประทับตราของวัด (กรณีสามเณร)
 8. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • กรณีรับพาสปอร์ตเอง ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  

ในการทำพาสปอร์ต สามารถเลือกรับเล่มทางไปรษณีย์ หรือไปรับด้วยตนเอง โดยหากไปรับด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • กรณีรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง
  1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับพาสปอร์ตแทน
  1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

 

เลือกสถานที่ทำพาสปอร์ตหรือต่อพาสปอร์ต

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ก็สามารถเดินทางไปทำพาสปอร์ตได้ โดยสามารถเลือกสถานที่ได้ดังนี้ค่ะ

 • สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ และปริมณฑล

  1. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
  2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
  3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
  4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์
  5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
  6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A
  7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3
  8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G

 

 • สถานที่ทำพาสปอร์ตภาคเหนือ

  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs 2)
  2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ
  3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G
  4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2

 

 • สถานที่ทำพาสปอร์ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3
 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 3
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle)
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 

 • สถานที่ทำพาสปอร์ตภาคตะวันออก

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน
 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2

 

 • สถานที่ทำพาสปอร์ตภาคตะวันใต้

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2
 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์)
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์

 

จองคิวทำพาสปอร์ตผ่านระบบออนไลน์

เมื่อเราได้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก่อนเดินทางไปทำพาสปอร์ต สิ่งที่จะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คือการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th
 2. เข้าสู่ระบบ หรือกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน
 3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ
 4. กรอกข้อมูลในการจองคิว
 5. เลือกประเภทการเข้ารับบริการ
 6. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการไปใช้บริการ
 7. เลือกลักษณะการจองคิวว่าเป็นแบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม และกรอกข้อมูลบุลคคลที่ต้องการจองคิว
 8. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ (ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน)
 9. เลือกวิธีรับเล่มหนังสือเดินทาง
 10. กรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ฉุกเฉิน (กรณีรับพาสปอร์ตด้วยตัวเอง)
 11. กรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ และกรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ฉุกเฉิน (กรณีจัดส่ง EMS)

 

 

ศึกษาขั้นตอนการทำพาสปอร์ต
ก่อนที่เราจะไปทำพาสปอร์ต ควรศึกษาขั้นตอนการทำพาสปอร์ตไปก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดังนี้ค่ะ 

 • การทำพาสปอร์ตทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้
 1. รับบัตรคิว
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้แสดง
 3. วัดส่วนสูง
 4. เก็บลายนิ้วมือ
 5. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
 6. ชำระค่าธรรมเนียม และ สามารถแจ้งได้ว่าจะรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 • การทำพาสปอร์ตผ่านตู้ Kiosk สามารถทำได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MBK หรือศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้
 1. นำพาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีต่ออายุ) ให้เจ้าหน้าที่ดู และนำบัตรประชาชนของตัวเอง เสียบเข้าไปในช่องที่ตู้ Kiosk โดยที่ระบบจะนำข้อมูลออกมาให้ตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 2. ยืนการถ่ายรูป โดยเราสามารถกดถ่ายเอง และสามารถเลือกรูปถ่ายที่ต้องการได้
 3. สแกนลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (งดใส่คอนแทคเลนส์แบบสี)
 4. เลือกจำนวนปีของพาสปอร์ตที่ต้องการทำ
 5. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ โดยเลือกชำระได้หลายช่องทาง เช่น จ่ายเงินสด สแกนคิวอาร์โค้ด หรือบัตรเครดิต (มีค่าชาร์จ)

เตรียมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ต
ค่าใช่จ่ายในการทำพาสปอร์ต จะขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ตและค่าจัดส่งตามความต้องการของเราดังนี้

 • พาสปอร์ตอายุ 5 ปี
  • ธรรมดา : ค่าธรรมเนียมเล่มละ 1,000  บาท ทำได้ทุกสำนักงาน โดยรับเล่มทางไปรษณีย์ สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ ส่วนต่างจังหวัดจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ และจะมีค่าธรรมเนียมส่ง EMS 40 บาท
  • ด่วนพิเศษ : ค่าธรรมเนียมเล่มละ 3,000 บาท ทำได้ทุกสำนักงานก่อนเวลา 11.00 น. และรอรับเล่มได้ในวันที่ทำพาสปอร์ตเวลา 14.30-16.30 น. ซึ่งต้องไปรับที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น
 • พาสปอร์ตอายุ 10 ปี
  • ธรรมดา : ค่าธรรมเนียมเล่มละ 1,500 บาท ทำได้ทุกสำนักงาน โดยรับเล่มทางไปรษณีย์ สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ ส่วนต่างจังหวัดจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ และจะมีค่าธรรมเนียมจัดส่ง EMS 40 บาท
  • ด่วนพิเศษ : ค่าธรรมเนียมเล่มละ 3,500 บาท ทำได้ทุกสำนักงานก่อนเวลา 11.00 น. และรอรับเล่มได้ในวันที่ทำพาสปอร์ตเวลา 14.30-16.30 น. ซึ่งต้องไปรับที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น

 

เตรียมตัวทำพาสปอร์ตและวางแผนเดินทางกันแล้ว ก็อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจให้กับทริปของคุณด้วย ประกันการเดินทางต่างประเทศ ราคาเริ่มต้น 315 บาทของ เจมาร์ท ประกันภัย ไว้ด้วยนะคะ เพราะสิ่งไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรทำประกันเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงการกลับมารักษาตัวต่อในประเทศ ทั้งยังคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า สูญหาย เสียหาย และการถูกบอกเลิกการเดินทาง เพื่อให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานสบายใจ โดยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คำปรึกษาเรื่องการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจมาร์ท ประกันภัย โทร. 02 099 0555 ต่อ 8888 หรือที่ LINE : @jaymartinsurance ค่ะ

By JAYMART Content Team : NooDang