ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุวัยใส

ประกันภัยอุบัติเหตุวัยใส

     ประกันภัยอุบัติเหตุวัยใส เป็นประกันที่คุ้มครองบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 - 17 ปี บริบูรณ์ ที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุสาธารณะ หรือ การแข่งขันอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษา นอกจากนั้นยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

      เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1 - 17 ปีบริบูรณ์ 

2. ครอบครัวที่มีลูกเล็ก

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้